Joomla验证码

对recaptcha说NO,使用国人开发的验证码插件,从速度和易用性上都超过recaptcha,让你的Joomla网站远离垃圾信息! 

操作简单,2步完成!

1、扩展------插件管理------启用验证插件

2、系统------全局设置------默认验证码-------ZMAX验证码

 

 

 

 

 收藏
0个人 收藏